Tematski izvještaji

Validacija neformalnog učenja u visokom obrazovanju u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj istražuje da li su i u kojoj mjeri sistemi visokog obrazovanja širom Evrope prepoznali i da li potvrđuju rezultate učenja kroz proces neformalnog učenja. Nadovezujući se na upravljačke dokumente i ciljeve EU-a postavljene u okviru Bolonjskog procesa, izvještaj ispituje validaciju neformalnog učenja kao alternativni put za pristup obrazovanju i kao način da se ispune zahtjevi studija visokog obrazovanja. Osim toga, izvještaj se bavi i vrstama aktivnosti učenja koje se mogu potvrditi kao i mehanizmima osiguranja kvaliteta koji podupiru praksu validacije. Izvještaj pokriva 37 obrazovnih sistema koji su dio „Eurydice“ mreže i uključuje kvalitativne podatke za školsku 2023./2024. godinu.

0

Učenje za održivost u Evropi: Izgradnja kompetencija i podrška školama i nastavnom kadru

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj fokusira se na razvoj kompetencija održivosti među učenicima i podršku koja se nudi nastavnicima i školama da odgovore na izazove zelene tranzicije u 39 evropskih obrazovnih sistema. Izvještaj analizira kako je učenje za održivost ugrađeno u evropske nastavne planove i programe i do koje mjere su kompetencije održivosti koje su definisane na osnovu evropskog „GreenComp“ okvira uključene u ove upravljačke dokumente (Poglavlje 1). Izvještaj zatim istražuje ulogu nastavnika i direktora škola u promovisanju održivosti, pokrivajući oblasti kao što su integracija održivosti u oblasti kompetencija nastavnika, početno obrazovanje nastavnika, promovisanje profesionalnog razvoja nastavnika u oblasti održivosti, izgradnja školskog menadžmenta za oblast održivosti i podrška nastavnicima u pružanju obrazovanja o oblasti održivosti ( Poglavlje 2). Izvještaj konačno istražuje pristupe održivosti cijele škole, podršku školama i praćenje, uključujući smjernice, podršku i podsticaje, kao i praćenje integracije učenja za održivost u školske aktivnosti (Poglavlje 3). Pokrivajući osnovno i opšte srednje obrazovanje, izvještaj se oslanja na kvalitativne podatke o politikama i mjerama podrške koje se primjenjuju u procesu učenja o održivosti u školama u Evropi.

0

Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj izvještaj istražuje postojeće politike i mjere na nacionalnom/najvišem nivou koje promovišu raznolikost i uključivanje u školsko obrazovanje. Izvještaj se posebno fokusira na učenike koji će najvjerojatnije doživjeti nepovoljan položaj i/ili diskriminaciju u školama, uključujući djevojčice/dječake, učenike različitog migrantskog, etničkog i vjerskog porijekla, LGBTIQ+ učenike i učenike s posebnim obrazovnim potrebama ili invaliditetom. Izvještaj  ističe postojeće ciljane političke inicijative koje promovišu pristup učenika kvalitetnom, uključivom, redovnom obrazovanju. Pruža usporedni pregled politika i mjera u 39 evropskih obrazovnih sistema i predstavlja mnoge primjere zemalja koji prikazuju neke od najnovijih inicijativa preduzetih širom Evrope.

0

Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2021/22 godinu

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Naknade nastavnika i izgledi za karijeru sastavni su dio politika čiji je cilj privući najbolje kandidate i osigurati da ostanu u struci. Jesu li učitelji u Europi dobro plaćeni? Kakve izglede za povećanje plate imaju nastavnici, kako napreduju u karijeri? Jesu li učitelji posljednjih godina dobili ili izgubili kupovnu moć?

Direktori škola imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvalitete izučavanja i učenja u školama i oblikovanju pristupa za cijelu školu koji pomaže u rješavanju problema ranog napuštanja škole. Kolike su minimalne plate direktora škola? Utiče li veličina njihove škole na njihovu platu?

Ovaj izvještaj prikazuje sastav i razlike u primanjima učitelja i direktora škola među zemljama u mreži Eurydice. Izvještaj također pruža informacije o zakonskim i stvarnim platama i pokriva predškolsko do opšteg srednjeg obrazovanje. Podaci korišteni za usporedni izvještaj dostupni su u otvorenom formatu podataka.

Tabele po državama prikazuju informacije uključene u ovaj izvještaj i još mnogo toga (upravljanje, zahtjevi za kvalifikacijama, naknade i stvarne plate za direktore škola). Dostupni su u formatu otvorenih podataka.

Podatke su zajednički prikupile mreže Eurydice i OECD/NESLI.

0

Osnovno obrazovanja u Evropi – 2023/2024

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

U Evropi obavezno obrazovanje počinje na početku osnovnog obrazovanja (ISCED nivo 1) ili na kraju predškolskog obrazovanja (ISCED nivo 0). Najčešća dob za početak obaveznog redovnog školovanja je 6 godina. Djeca u Francuskoj i Mađarskoj najranije započinju sa školovanjem, i to sa 3 godine. Nasuprot tome, djeca u Estoniji i Hrvatska nisu dužni započeti osnovno obrazovanje prije navršene 7 godine.

U svim zemljama redovno obavezno obrazovanje uključuje osnovno i niže srednje obrazovanje (ISCED nivoi 1 i 2). U većini zemalja, to također sadrži jedan ili više razreda višeg srednjeg obrazovanja obrazovanje (ISCED nivo 3). Pohađanje najmanje jedne godine predškolsko obrazovanje (ISCED nivo 0) obavezno je u oko polovine obrazovnih sistema. Redovno obavezno obrazovanje/osposobljavanje odnosi se na period redovnog obrazovanja/osposobljavanja koje je regulisano zakonom i koji je obavezan za svu djecu.

U Evropi, redovno obavezno obrazovanje/obuka obično traje 10-11 godina i završava u dobi od 15-16 godina. Najkraće trajanje osnovnog obrazovanje (8-9 godina) je u Estoniji, Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Lihtenštajnu, Crnoj Gori i Srbiji. U nešto manje od jedne trećine Evropskih obrazovnih sistema, obrazovanje/osposobljavanje je obavezno više od 11 godina i obično traje do 18 godine.

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2023/24 godini – Šematski dijagrami

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

[Za dijagrame]

Ovaj izvještaj ilustruje shematske informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do visokoškolskog nivoa u školskoj godini 2023./2024. Izvještaj, također, uključuje nacionalne dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i kartu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg sekundarnog obrazovanja. Podaci su dostupni za 39 evropskih obrazovnih sistema koji pokrivaju 37 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus+.

[Za obavezno obrazovanje]

Ovaj informativni list fokusiran je na trajanje obaveznog obrazovanja/obuke u Evropi. Ističe dob početka i završetka te razlikuje pojmove redovnog i vandrednog obaveznog obrazovanja/osposobljavanja. Informacije su dostupne za 39 evropskih obrazovnih sistema koji pokrivaju 37 zemalja koje učestvuju u programu EU-a Erasmus+.

0

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i srednje opšte obrazovanje – 2023/24

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj Izvještaj pruža informacije o početku školske godine u Evropi i  trajanju školske godine u različitim državama u Evropi, kao i vremenu i dužini trajanja školskih praznika. Izvještaj obuhvata i osnovno i opšto srednje obrazovanje.

Informacije su dostupne za 37 zemalja koje učestvuju u programu EU-a Erasmus+ (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska).

Ove godine po prvi put, Eurydice objavljuje kalendar u otvorenom formatu podataka, pružajući sve datume za školske kalendare na nivou država Evrope i, ako je primjenjivo, po regijama ili zonama.

0

Organizacija akademske 2023/2024 godine u Evropi

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Akademski kalendar pokazuje podatke iz različitih država Evrope o tome kako je akademska 2023/2024 godina struktuirana  u smislu početka akademske 2023/2024 godine, vremena izvođenja predavanja, ispitnih rokova, praznika. Također, ova publikacija nam pruža uvid u razlike između univerzitetskih i ne-univerzitetskih studijskih programa. Informacije u ovoj publikaciji dostupne su za 37 država Evrope.

0

Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi – 2023/2023

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

Učinkovito učenje ovisi o mnogim faktorima, ali nesumnjivo, vrijeme nastave koje je dostupno učenicima igra ključnu ulogu u njihovom procesu učenja. Zajedno sa kvalitetom nastave i vremenom koje je na raspolaganju za učenje nakon škole, povećanje količine nastavnog vremena dodijeljenog disciplini može pomoći u podizanju interesa učenika za taj predmet i može imati pozitivan učinak na učinak učenika, čak i više kada povećanje je praćeno drugim mjerama podrške i usmjereno je na učenike u nepovoljnom položaju.

Ovaj izvještaj analizira preporučeno minimalno vrijeme nastave u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 39 obrazovnih sistema. Podaci se odnose na minimalne zahtjeve koje su nadležni organi postavili za obavezni nastavni plan i program za 2022/2023 godinu.

Analiza pokazuje da su čitanje, pisanje i književnost predmetna oblast koja generalno zauzima najveći udio vremena nastave na svim nivoima obrazovanja, a posebno je dominantna u osnovnom obrazovanju. Na primarnom nivou, fokus za većinu zemalja je na čitanju, pisanju i književnosti (oko 25% ukupnog vremena nastave), dok matematika predstavlja drugi najveći udio vremena nastave. Na srednjem nivou, udio čitanja, pisanja i književnosti opada u korist drugih predmeta, kao što su prirodne nauke i strani jezici. Ove podatke su zajednički prikupile mreže Eurydice i OECD NESLI.

 

0

Pregled mobilnosti: Izvještaj o pozadini visokog obrazovanja 2022/2023

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Iskustvo transnacionalne mobilnosti tokom obrazovanja i obuke predstavlja veliki podsticaj u životu mnogih mladih ljudi. Uprkos dodanoj vrijednosti koju mobilnost učenika donosi i sve većim mogućnostima koje su dostupne, put ka slobodnom kretanju studenata, istraživača i pripravnika i dalje je otežan nizom prepreka.Svrha „Mobility Scoreboard“ je praćenje napretka koji su evropske zemlje ostvarile u promociji i uklanjanju prepreka mobilnosti za učenje.

Izvještaj pruža ažurirane informacije o šest indikatora na tabeli u oblastima informacija i usmjeravanja, pripreme na stranim jezicima, prenosivosti grantova i zajmova, podrške učenicima u nepovoljnom položaju, priznavanja ishoda učenja kroz Evropski sistem za prijenos i akumulaciju bodova (ECTS) i priznavanje kvalifikacije. Pokazatelji su također dostupni na web stranici Mobility Scoreboard.

Izvještaj je zasnovan na kvalitativnim podacima koje je prikupila Eurydice mreža o politikama i mjerama najvišeg nivoa, uglavnom u tercijarnom obrazovanju. Referentna godina izvještaja je akademska 2022/2023. Pokriveno je svih 27 država članica EU, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska.

0
Page 1 of 4 1234