Eurydice mreža podržava i olakšava evropsku saradnju u području cjeloživotnog učenja pružajući informacije o obrazovnim sistemima i politikama 38 zemalja  i izrađujući studije o pitanjima koja su zajednička evropskim obrazovnim sistemima a koja se sastoje od:

  • 42 jedinice u 38 država koje učestvuju u Erasmus+ programu (28 država članica  plus Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija, Švajcarska i Turska),
  • Kordinacijsku jedinicu smještenu u Agenciji za obrazovnu, audiovizuelnu i kulturnu saradnju u Briselu.

Od 1980 godine Eurydice mreža je jedna od strateških mehanizama uspostavljenih od strane Evropske komisije i država članica  koje podržavaju evropsku saradnju u oblasti obrazovanja. Od 2014 godine Eurydice mreža je uključena u Erasmus+ , EU program za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Ovo je akcija pod nazivom ” Key Action 3” (Podrška za reformsku politiku) Programa.