EUROPEAN COUNCIL

INDICATORS OF EDUCATION SYSTEM

UNESCO

BUILDING PEACE IN THE MINDS OF MEN AND WOMEN

EUROSTAT

YOUR KEY TO EUROPEAN STATISTICS

OECD

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

CEDEFOP

EU CENTRE FOR DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING

NESLI

THE NATIONAL EXCELLENCE IN EDUCATIONAL LIDERSHIP INITIATIVE

Eurydice blisko sarađuje sa nekoliko evropskih i međunarodnih organizacija.

Eurydice proizvodi zajedničke izvještaje  sa EUROSTATom (Statističkim uredom Evropske Unije) i CEDEFOPom (Evropskim centrom za razvoj stručnog obrazovanja), a kao rezultat sve uže povezanosti između obrazovanja i obuke.

Eurydice također usko sarađuje sa NESLI mrežom i provodi aktivnosti sa OECD-om (Organizacijom sa ekonomsku saradnju i razvoj) kao što su npr. podaci koji se odnose na nastavno vrijeme.

CRELL (Centar za istraživanje i cjeloživotno učenje) je partner u području indikatora.  Eurydice također sarađuje sa Evropskom agencijom za razvoj obrazovanja za osobe sa posebnim potrebama. Konačno, jedinica za koordinaciju u EACEA  (A7-Analiza politika z aobrazovanje i mlade) podržava Komisiju u radu sa međunarodnim organizacijama kao što su Savjet/Vijeće Evrope i UNESCO (Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje , naučnu i kulturnu saradnju).