Publikacije

Validacija neformalnog učenja u visokom obrazovanju u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj istražuje da li su i u kojoj mjeri sistemi visokog obrazovanja širom Evrope prepoznali i da li potvrđuju rezultate učenja kroz proces neformalnog učenja. Nadovezujući se na upravljačke dokumente i ciljeve EU-a postavljene u okviru Bolonjskog procesa, izvještaj ispituje validaciju neformalnog učenja kao alternativni put za pristup obrazovanju i kao način da se ispune zahtjevi studija visokog obrazovanja. Osim toga, izvještaj se bavi i vrstama aktivnosti učenja koje se mogu potvrditi kao i mehanizmima osiguranja kvaliteta koji podupiru praksu validacije. Izvještaj pokriva 37 obrazovnih sistema koji su dio „Eurydice“ mreže i uključuje kvalitativne podatke za školsku 2023./2024. godinu.

0