Archive for Novembar, 2018

Politike kućnog obrazovanja u Evropi – osnovno i niže srednje obrazovanje

Originalna
publikacija

Ovaj kratki Izvještaj prikazuje informacije koje se odnose na kućno obrazovanje tj. sticanje obrazovanja putem „učenja od kuće“ u okviru osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi. Izvještaj je struktuiran u dva dijela: Prvi dio se odnosi na „Komparativni pregled“, a koji prati opis nacionalnih obrazovnih politika. Analize koje su predstavljene u ovom Izvještaju pokazuju da kućno obrazovanje tj. „učenje od kuće“, koje je traženo od članova porodice, je moguće u većini obrazovnih sistema. U mnogim slučajevima, roditelji moraju da traže odobrenje za kućno učenje od obrazovnih vlasti i to od najviših nivoa pa do lokalnih zajednica. Kvalifikacije edukatora tj. učitelja za izvođenje nastave putem učenja od kuće tj. njihovog traženog minumima obrazovnog nivoa za izvođenje takvog oblika nastave je definisano u polovini država Evrope. Pri tome je obavezno nadgledanje učeničkih postignuća, takvog vida sticanja obrazovanja,  skoro svugdje u Evropi a također je organizovano polaganje završnih ispita u mnogim slučajevima.

Ovaj Izvještaj pokriva sve države koje učestvuju u „Eurydice“-ovoj mreži.

0

Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju – 2018/19

Originalna
publikacija

 

Da li znate gdje u Evropi studenti mogu studirati a da pritom ne moraju platiti studentske naknade? Ili pak da li znate u kojim državama Evrope studenti plaćaju najviše tj. najskuplje studentske naknade? Znate li koja vrsta finansijske pomoći je ponuđena studentima i koji je studenti primaju? Cilj ovog izvještaja je da pruži pregled za oba dijela izvještaja tj. da pruži detaljne informacije o glavnim karakteristikama studentskih naknada koje studenti plaćaju u Evropi, kao i detaljne informacije koje se odnose na svaku individualnu državu Evrope. Izvještaj je struktuiran u dva glavna dijela: Komparativni pregled „Ključni pokazatelji“ i prikaz 43 nacionalnih informativnih listova. Ovi nacionalni tj. državni listovi se odnose na svaku pojedinačnu državu Evrope i prezentuju naknade koje studenti plaćaju, sa jedne strane, tako i finansijsku podršku koja im je dostupna u okviru javnih ali i privatnih visokoškolskih institucija u 2018/19 godini. Informacije pokrivaju 28 država članica Evropske Unije kao i evropske države koje nisu članice EU tj. Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Tursku.

0