Publikacije

Učenje za održivost u Evropi: Izgradnja kompetencija i podrška školama i nastavnom kadru

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj fokusira se na razvoj kompetencija održivosti među učenicima i podršku koja se nudi nastavnicima i školama da odgovore na izazove zelene tranzicije u 39 evropskih obrazovnih sistema. Izvještaj analizira kako je učenje za održivost ugrađeno u evropske nastavne planove i programe i do koje mjere su kompetencije održivosti koje su definisane na osnovu evropskog „GreenComp“ okvira uključene u ove upravljačke dokumente (Poglavlje 1). Izvještaj zatim istražuje ulogu nastavnika i direktora škola u promovisanju održivosti, pokrivajući oblasti kao što su integracija održivosti u oblasti kompetencija nastavnika, početno obrazovanje nastavnika, promovisanje profesionalnog razvoja nastavnika u oblasti održivosti, izgradnja školskog menadžmenta za oblast održivosti i podrška nastavnicima u pružanju obrazovanja o oblasti održivosti ( Poglavlje 2). Izvještaj konačno istražuje pristupe održivosti cijele škole, podršku školama i praćenje, uključujući smjernice, podršku i podsticaje, kao i praćenje integracije učenja za održivost u školske aktivnosti (Poglavlje 3). Pokrivajući osnovno i opšte srednje obrazovanje, izvještaj se oslanja na kvalitativne podatke o politikama i mjerama podrške koje se primjenjuju u procesu učenja o održivosti u školama u Evropi.

0