Archive for Septembar, 2022

„IT“ obrazovanje u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kad učenici počinju da izučavaju informatiku u Evropi? Na čemu se učenje u školama fokusira? Da li se od nastavnog osoblja zahtjevaju specifične kvalifikacije?

Obrazovanje u oblasti informatike je od suštinskog značaja za osposobljavanje djece i mladih sa potrebnim vještinama u oblasti informatike, da na odgovoran i siguran način aktivno učestvuju u razvoju tehnoloških i sve više digitalnih društvava. Kriza COVID-19 naglasila je potrebu za političkim akcijama u ovoj oblasti i svakako je bila prekretnica za digitalno obrazovanje.

Informatika je još uvijek relativno nova disciplina u školskom obrazovanju, a naziv i fokus srodnih školskih predmeta razlikuju se u evropskim zemljama. Ovaj izvještaj doprinosi izgradnji zajedničkog razumijevanja informatičkog obrazovanja pružajući komparativnu analizu kurikularnih pristupa i ishoda učenja u osnovnim i srednjim školama širom Evrope. Također razmatra kvalifikacije nastavnika, mogućnosti obuke i druge mjere podrške. Izvještaj se oslanja na podatke iz zakonodavstva i drugih zvaničnih upravljačkih dokumenata koje su prikupile članice mreže Eurydice (tj. 27 država članica EU plus Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska ).

0

Predavanje i učenje u školama u Evropi za vrijeme pandemije „Covid-19“

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Izbijanje pandemije „COVID-19“ snažno je poremetilo svakodnevnu stvarnost škola širom Evrope. Tokom 2020. i 2021. godine, vanredna situacija dovela je do zatvaranja škola u mnogim zemljama i perioda učenja na daljinu ili kombinovanog učenja za mnoge učenike. Nastavnici su se morali brzo prilagoditi novim načinima izvođenja nastave, za koje nisu nužno bili obučeni, a učenici su se u početku morali osloniti na vlastite resurse kako bi nastavili učiti na daljinu koristeći niz tradicionalnih i inovativnih alata.

Iako je bilo pozitivnih obrazovnih efekata vezanih za korištenje tehnologija i transverzalnih vještina, pandemija je također pojačala postojeće obrazovne nejednakosti i rezultirala gubicima u učenju. Ovaj rad naglašava neke važne aspekte koji se odnose na uticaj pandemije COVID-19 na škole tokom školske 2020/2021. Prvo predstavlja pregled različitih organizacionih mjera poduzetih širom Evrope u ovom periodu u vezi sa školama. Zatim analizira glavne akcije koje su poduzele najviše obrazovne vlasti kako bi podržale digitalne kapacitete škola i nastavnika. Sve u svemu, brzi prelazak na učenje na daljinu ili kombinovano učenje otkrio je velike razlike u nivoima digitalizacije između zemalja, kao i između škola, nastavnika i učenika. Konačno, posljednji dio se bavi odgovorima najvišeg nivoa na pandemiju u smislu pružanja dodatnih resursa i sredstava za podršku u učenju studentima koji zaostaju.

Sažetak je izvod iz izvještaja „Povećanje postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih nauka u školama“ i možete ga pronaći na sljedećoj web stranici:  https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/mathematics-and-science-learning-schools-2022

0